01June, 2015
DỊCH VỤ HẢI QUAN

(Tiếng Việt) Kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được ví như là một bộ lọc vô hình đối với hàng hóa ra hoặc vào bất cứ quốc gia nào. Đây thực sự là..

Categories:CUSTOMS
Read More